Så väljer du rätt brygga

Så väljer du rätt brygga med en bryggexpert.
Så väljer du rätt brygga

Det är viktigt inför bryggvalet att först få klart för sig vilka förutsättningar platsen för din brygga har, detta kräver oftast besök av en bryggexpert på plats för att det skall bli riktigt bra.

Efter besöket diskuterar vi tillsammans vilka behov och önskemål du har med bryggplatsen och sjölivet runt omkring det. Nedan är bara några viktiga faktorer med exempel som påverkar valet av den bryggtyp vi till slut rekommenderar dig. Utöver detta så har du säkert även många egna faktorer som är viktiga för just dig och ditt bryggval.

• Utsatthet för is.
Är det ofta stora rörelser i isen runt bryggplatsen? Detta påverkar starkt bryggvalet.

• Grov havssjö.
Är det oskyddat läge i havsbandet eller öppet mot en stor fjärd rakt in mot bryggplatsen?

• Båtstorlekar.
Hur stora båtar måste bryggan klara av att förtöja och hur många samtidigt?

• Typ av bottensediment.
Ibland 1 meter djupt och ibland är det 7 meter djupt. Ibland är det berg och ibland är det lera, detta påverkar också bryggvalet.

 

• Behov av sociala ytor och funktioner.
Bryggan är ofta en social plats. Vill du ha ett stort soldäck och matplats för många gäster eller kanske en bastu eller ett båthus?

Strandskyddsdispens (myndighetstillstånd)
Många söker det men det är långt ifrån alla som får det. Detta kräver noga förberedelser, faktaunderlag, proffsiga ritningar och beskrivningar m.m. för bryggvalet du gör. Se även sidan Strandskyddsdispens.

• Budget
Ovan har vi försökt ge dig några prisexempel på olika bryggor, så att du får en grov uppfattning om vad det kostar. Att sätta upp en realistisk budget från början är ofta grunden till ett lyckat bryggprojekt.

 

• Anpassning till närmiljön.
Hur den nya bryggan smälter in till näraliggande fastigheter, tomt och miljö.

• Med mera…
Detta är endast några påverkande faktorer inför valet av bryggtyp. För mer information, se även sidorna Bryggor översikt, Brygg och strandplanering och Priser.

Så väljer du rätt typ av brygga

Som du kanske vet finns det en hel del olika typer av bryggor, som var och en med sin funktion och uppbyggnad är lämpliga i olika miljöer och lägen.

ModernaBryggor Fast brygga med stenkistor

Brygga med stenkista eller stenkistor

Har man ett utsatt sjö- och isläge är en kraftigt byggd brygga med stenkistor det egentligen enda alternativet. Att bygga en brygga med stenkistor är tyvärr inte billigt, men många ser ofta detta som en god investering och ett underhållsfritt alternativ. Självklart varierar byggnationskostnaden beroende på bryggans utformning.

Ett utsatt is- och sjöläge innebär som regel en lite dyrare brygga medan det i mer skyddade lägen går att hålla ner kostnaden. På senare år har det i våra skärgårdar blivit mer och mer populärt att bygga allt större brygganläggningar. Ofta ses en kraftig brygga som en allt viktigare del av ett sjöställe och  som en plats för socialt umgänge. 

Förutom investeringskostnaden är nackdelen med den fasta bryggan att brygghöjden är konstant och varierar därför med vattennivån. Även om en brygga byggs med nära en meter till vattenytan kan den stå under vatten vid kraftiga lågtryck. För bryggan är detta inga problem men de flesta gillar inte att se sin brygga bli översköljd av vågor. 

Läs mer på sidan om Fasta bryggor.

ModernaBryggor Pålad brygga vid strand

Pålade bryggor

Har du ett relativt skyddat läge och ett bottensediment (avstånd från sjöbotten ner till berg), där bryggan skall byggas, som är minst 3 meter är en pålad brygga ett mycket gott alternativ.

Den pålade bryggan fungerar i princip som en brygga med stenkistor men utgör en betydligt mindre investeringskostnad. En träpåles livslängd uppgår till cirka 35 år.

Läs mer på sidan om Pålade bryggor.

 

ModernaBryggor Flytbrygga

Flytbryggor

Att anlägga en flytbrygga är som regel ett lite billigare alternativ till fasta bryggor. Det är dock viktigt att räkna med att en flytbrygga kräver ett visst underhåll i form av byte av kättingar, infästningar osv. Oftast behöver man hjälp av en dykare för att byta ut bryggans kättingar vilket kostar en del pengar.

Generellt kan sägas att flytbryggor är bäst lämpade i lite skyddade lägen där de inte utsätts för alltför mycket vågor. Orsaken är att även en tyngre betongbrygga rör sig i fjärdvågor och båtsvall. Förutom att den då kan upplevas som lite obekväm innebär bryggans vågrörelser att dess förankringar (oftast kättingar) nöts. Även bryggans landgång som oftast är förankrad med kraftiga gångjärn får ett ökat slitage av vågrörelser. 

Fördelen med flytbryggor är att de rör sig med förändrad vattennivå och därmed har en konstant höjd över vattenytan. Därför används flytbryggor nästan uteslutande av båtklubbar o.s.v. 

Läs mer på sidan om Flytbryggor.

ModernaBryggor Konsolbrygga med trappa

Konsolbryggor

En konsolbrygga byggs av konsoler som borras och bultas i berg. Genom användandet av konsoler har en sådan brygga en begränsad räckvidd utåt sjön. Därför är det sällan som en sådan bryggan kan göras bredare (djupare) än 4 meter men kan göras lång då den följer ett berg utmed strandlinjen.

Vi tycker att en välbyggd konsolbrygga kan bli mycket diskret och snygg då den på sätt och vis integreras med ett berg. 

Läs mer på sidan om Konsolbryggor.

 

Nästa steg...

Har du frågor för att kunna välja rätt brygga, vill du ha ett besök av en bryggexpert, en offert eller vill du beställa? Du är alltid välkommen att kontakta oss om våra moderna bryggor, så hjälper vi dig!