Teknik

Teknik

Med stenkistor i glasfiber och välbeprövad modern teknik, skapar vi bryggor som håller mer än dubbelt så länge jämfört med traditionella bryggor byggda i trä.

UPPBYGGNAD AV STENKISTA

Uppbyggd av moduler

En Modern Bryggas stenkista/or är uppbyggda av ett antal moduler A, B, C, D och E. Ju större vattendjupet är där stenkistan skall placeras desto fler moduler. Modulerna bultas samman med M16 rostfria, syrafsasta stålbultar av A4 kvalitet.

Stenkistans glasfiber-moduler.

Bottenlutning

Modulerna C, D, och E kan vinklas i förhållande till varan-dra i syfte att åstadkomma ett lutande bottenplan i både sid- och längsled (se även Så byggs en modern brygga).

Efterjustering

Den översta modulen E är möjlig att, efter det att bryggan är färdig, justeras i höjdled och därmed även bryggans däck.

Maximalt grepp

För att minimera risken att framförallt is skall kunna förskjuta stenkistan i längs- och sidled, är bottenplattan (A) försedd med ett antal tvärgående balkar och nabbar i syfte att erhålla ett maximalt grepp mot botten.

Bottenplattans undersida.

Stabilitet

Bottenplattan (A), är 50 cm bredare än själva stenkistan i syfte att åstadkomma en stabil stenkista med så stor bärighet som möjligt.

Stark

Samtliga moduler är tillverkade av ett 8-lagrat homogent (inga distansmaterial) starkt laminat av glasfiberarmerad polyester. Förutom detta är varje modul förstärk med ett antal balkar som gör modulerna extra stumma och starka.

Stenkistans insida och de starka balkarna.

Isopolyester

Den polyester som används är av s.k. isokvalitet. Det innebär att glasfiberlaminatet blir hårdare, starkare och tätare mot vattengenomträngning, jämfört med den polyester som används i t.ex. de flesta fritidsbåtar.

Böldpest

De flesta fritidsbåtsägare har någon gång kommit i kontakt med s.k. ”böldpest”. Detta orsakas av att vatten har trängt in i små mikrostora håligheter i ett glasfiberlaminat. När båten tas upp på land över vintern fryser dessa små vattenpartiklar och orsakar en frostsprängning i miniformat. Denna frostsprängning resulterar i små synbara blåsor i båtens yttre glasfiberlaminat.

Pulver och bindningsmedel

De flesta fritidsbåtar hand-lamineras av ett antal lager av olika glasfibermattor. För att glasfiber skall kunna bilda en matta tillsätts ett bindingsmedel som är ett pulver. Det är detta pulver som kan orsaka s.k. böldpest på en fritidsbåts undervattenskropp. Den lilla vattenmängd (c:a 2%) som tränger in i ett glasfiberlaminat sugs upp och binds i de små pulverpartiklar som kan finnas kvar i laminatet. När båten sedan tas upp på vintern riskerar dessa små vattenmängder att frostspränga den lilla hålighet som bildats av pulvret.

Glasfibern sprutas

För att undvika risken för böldpest används inga glasfibermattor vid tillverkningen av en Modern Bryggas stenkistor. Därmed finns inget bindningsmedel eller pulver i glasfiberlaminatet. Istället för glasfibermatta sprutas istället både glasfibern och polyestern direkt i formen. Detta resulterar i ett tät laminat utan luftblåsor varför böldpest inte kan bildas.

Tät laminat utan utan böldpest.

Starkare än trä

En av orsakerna till att de flesta både stora och små fritidsbåtar (över hela världen) tillverkas av glasfiberarmerad polyester är att detta material helt enkelt är starkare än t.ex. trä. Så länge trä utsätts för krafter längs med dess fiberriktning är det starkt. Men trä är känsligt för krafter tvärs dess fiberiktning. När t.ex en trästock utsätts för en kraft tvärs dess fiberriktning spricker den därför lätt. En av orsakerna till att de flesta, både stora och små fritidsbåtar (över hela världen), tillverkas av glas-fiberarmerad polyester är att detta material helt enkelt är starkare än t.ex. trä.

Tekniken används för tillverkning av fritidsbåtar i hela världen.

En stenkista i glasfiber.

GLASFIBER ÄR EXTREMT STARKT

Korslagda fibrer ger styrka

Förutom att en fiber av glas i sig är segare än en träfiber, beror styrkan på att fibrerna i ett glasfiberlaminat är korslagna. I en planka, regel eller stock av trä ligger fibrerna i samma riktning. Detta gör att ett glasfiberlaminat har en ojämförligt större styrka mot sprickbildning.

Det är glasfiberlaminatetets korslagda fibrer som ger den stora styrkan.

Glasfiber behåller sin styrka över tid

Ett glasfiberlaminat bryts ner extremt långsamt av naturen (sol, vind och vatten). Ett glasfiberlaminat som inte utsätts för mycket soljus (UV-strålning) har i princip ingen praktisk begränsning i tiden. Efter t.ex 200 år i vatten är ett glasfiberlaminats styrka i princip oförändrat. En av orsakerna till detta är att laminatet suger åt sig endast 2% vatten av laminatets vikt (trä 20%).

Det som begränsar en Modern Bryggas stenkistors livslängd är de rostfria och syrafasta bultar som modulerna bultas ihop med. Dessa bultar (M16) har en praktisk livslängd av åtminstone 300 år i bräckt vatten.

Glasfiber håller betydligt bättre än trä över tid.

Stark mot is

Genom att ett glasfiberlaminat suger åt sig minimalt med vatten får is därmed svårare att frysa fast mot det. En Modern Bryggas stenkistor är dessutom byggda koniska och helt släta. Därigenom får isen svårt att få grepp om dem. Detta oavsett om isen rör sig i höjd eller sidled (för mer information se Per Isacssons bok ”Bryggan” och kapitlet “Isens påverkan”).

Unik konstruktion som är stark emot is.

Slitage

Ett glasfiberlaminat skyddas mot solljus och nötning genom ett yttre lager av gelcoat som är än mer slitstarkt och tätt än glasfibern. Genom att gelcoaten är så slitstark och mångfalt starkera än is, kan isen inte nöta sönder gelcoatskiktet. Vid mötet mellan is och gelcoat är det helt enkelt isen som får stryk och nöts. Av denna orsak påverkas t.ex. inte en motorbåts glasfiberskrov, i princip inte av nötning, även om den körs med hög fart genom is.

Underhållsfri

En stenkista av glasfiber är underhållsfri!

Miljön

Vid tillverkningen av glasfiberprodukter (förutom vid vacumsugning) avgår normalt sett en del lösningsmedel (styren) ut i luften. Därför omfattas en glasfiberfabrik av stränga och rigorösa regler för rening av fabriksluften och destruktion av styrenet. När ett glassfiberlaminat har härdat (stelnat) är det fritt från styrenavgång. Därför används ofta glasfiber vid förvaring vid mattransporter.

Det är cirka 300 års livstid på våra stenkistor av glasfiber!

Glasfiber – kiselsand

Glasfiber består av just glas som dragits ut till låga fibrer och glaset i sin tur är tillverkat av en blandning av kisel och sand. Därför består ett glasfiberlaminat till 40% av sand.

Ett starkt bryggdäck

En Modern Bryggas däcksidor byggs av 1-3 st kraftiga NTRA impregnerade 220X45 reglar. Själva bryggdäcket byggs av ett NTRA impregnerat (högsta impregneringsgraden) brygglocksvirke 195X45. Samtligt virke kommer från Impregna i Dalarna. Samtliga bultar i bryggdäcket är varmgalvaniserade M16 stålbultar. Samtliga skruv i bryggdäcket och dess sidor är rostfria stålskruv av A2 kvalitet.

Trots att en modern brygga har en relativt stor bottenplatta är det viktigt att varje stenkista pålas med minst 4 kraftiga NTRA impregnerade träpålar 150X150 NTR A.

Mycket stabila konstruktioner.

Pålning

Varje påle trycks, med hjälp av en kraftigtryckluftshammare, ner till det underliggande berget. Därefter fixeras och bultas pålarna fast till stenkistan. Detta gör att denna i praktiken står på det underliggande berget och därför inte riskerar att med tiden sätta sig i bottensedimentet. Pålarnas andra funktion är att ytterligare förhindra att till exempel is kan förskjuta stenkistan i sidled.

Pålning av en Modern Bryggas stenkista.

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor om våra moderna bryggor och vår teknik.