Arbetsgång

Arbetsgång

Nedan går vi igenom den normala arbetsgången vid köp av en brygga från Moderna Bryggor AB.

1. PRELIMINÄR OFFERT

För att ge dig en preliminär offert och bryggritning, räcker det för oss, att genom ett telefonsamtal eller e-post erhålla information om önskad brygglängd och utformning samt ungefärlig djupangivelse. Helst vill vi även veta den blivande bryggans exakta läge.

Du kan lämna det till oss via vår intresseanmälan här.

 

2. OFFERT

För att göra en exakt offert för din brygga besöker vi din fastighet för att tillsammans med dig, diskutera fram en bra placering och utformning av din brygga. Samtidigt mäter vi bottendjup och ser hur bryggan bör anslutas mot land. Därefter får du en skriftlig exakt offert med en utförlig bryggritning.

 

3. OLIKA FÖRSLAG

Förutom att vi är din bryggbyggare bör du använda oss för att stöta och blöta olika idéer för utformning och placering av din brygga. För en så stor investering är det viktigt att vi tillsammans kommer fram till den absolut bästa slutliga lösningen.

Därför brukar det i de flesta fall bli en del ritningsförslag innan vi båda känner oss nöjda. Det är även vanligt att kommunen vill ha några synpunkter på bryggans utformning.

 

4. KÖPEAVTAL

När du och vi är överens om den bästa brygglösningen skrivs ett köpeavtal för bryggan med leveransomfattning samt aktuell bryggritning.

 

5. STRANDSKYDDSDISPENS

Vi hjälper dig med utformningen av din strandskyddsdispen samt att vi skapar de erforderliga ritningarna för din ansökan. Lär mer om strandskyddsdispens här. I de fall där strandskyddsdispens ej erhålles så utgår inga kostnader för hjälpen med sökandet av strandskyddsdispensen från Moderna Bryggor AB.

 

6. SLUTLIGA MÄTNINGAR

När köpeavtalet för din brygga är påskrivet och klart besöker vi återigen din aktuella bryggplats för slutlig djupmätning av sjöbotten (där stenkistorna skall stå), sondmätning av bottendjupet ner till urberget, samt gör prov på bottensedimentets beskaffenhet och bärighet. Samtidigt mäter vi hur bryggan skall anpassas och förankras i land.

 

7. BESTÄLLNING

Efter mätningen beställer vi din brygga från fabriken i Kristinehamn, enligt givna mått och specifikationer. Produktionstiden för en brygga ligger normalt sett på 1 till 3 veckor.

 

8. MONTERING

Monteringen börjar med rivning av eventuell befintlig brygga samt rensning av botten med hjälp av kran och dykare. Beroende på bryggans storlek tar monteringen ett par dagar.

 

9. PÅLNING, STENFYLLNING OCH SLUTSNICKERI

När stenkistorna och bryggdäcket är på plats trycks 4 pålar/stenkista ner till underliggande berg. Efter att kranfartyget är färdigt med bryggmonteringen återstår det normalt sett 2-3 dagars snickeriarbete då bland annat bryggans landinfästning görs, brygghöjden finjusteras och bryggans pålar (ner till berg) fixeras och bultas fast i stenkistan.

 

10. SLUTBESIKTNING OCH BETALNING

När bryggan är helt färdig och du eller din besiktningsman haft möjlighet att slutbesiktiga bryggan, betalas resterande köpeskilling.

 

11. Efterkontroll

Efter ett år görs en efterkontroll av bryggan då vi kontrollerar samtliga bultförband samt i det fall det behövs gör efterjustering av bryggdäckets höjdläge.

 

12. Uppföljning

Vi följer upp hur nöjd du är med din nya brygganläggning, om det är något du vill ändra eller kanske komplettera med. Denna uppföljning brukar göras cirka 3-5 år efter leveransen.

Ibland uppkommer nya behov och önskemål efter några år. T.ex. vill man kanske komplettera med en bastu på bryggan, dra fram el, vatten, belysning eller lägga till bryggräcken m.m. Självklart kan vi även hjälpa dig med det. Se även sidan Tillval för mer information.

 

MER INFORMATION

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor om våra moderna bryggor och vår arbetsgång.

Preliminär ritning och offert.

Preliminär ritning och offert.

Utmärkning av stenkistornas placering på botten.

Med hjälp av mätramen erhålls en exakt bild av sjöbotten.

Uppmätning av sjöbotten.

Din brygga byggs i vår fabrik där vi efterliknar din bottens lutning och djup.

Sprutning av bottenplatta.

Däcksmontering.

Montering.

Stenkistorna ställs ut i sin rätta position.

Det färdiga bryggdäcket lyfts med millimeterprecision ner över stenkistorna.

Pålning, stenfyllning och slutsnickeri.

Efterkontroll och uppföljning.

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor om våra moderna bryggor och vår arbetsgång.